ULUSLARARASI BELGELENDİRME

Teknik Kontrol ve Gözetim Hizmetleri

UNAS BELGELENDİRME

Teknik Kontrol Gözetim Hizmetleri

Belgelendirme hizmeti sunduğumuz müşterilerimize denetimlerde katkı değer sağlayarak, iyileştirme için fırsatlar yaratmaktır.

Belgelendirme Başvuru Formu

Amacımız en yardımcı ve kapsamlı denetim servisimizi sizlere sunabilmektir. Bize bu konuda yardımcı olabilmek için bu kısa anketi lütfen doldurunuz.

Belgele Sorgulama

Amacımız en yardımcı ve kapsamlı denetim servisimizi sizlere sunabilmektir. Bize bu konuda yardımcı olabilmek için bu kısa anketi lütfen doldurunuz.

Müşteri Memnuniyeti

Amacımız en yardımcı ve kapsamlı denetim servisimizi sizlere sunabilmektir. Bize bu konuda yardımcı olabilmek için bu kısa anketi lütfen doldurunuz.

İnsan Kaynakları

Amacımız en yardımcı ve kapsamlı denetim servisimizi sizlere sunabilmektir. Bize bu konuda yardımcı olabilmek için bu kısa anketi lütfen doldurunuz.

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Üreticiden tüketiciye kadar uzanan zincirde her kesimi tümüyle etkileyen gıda kökenli salgın, zehirlenme, bozulma vb. olumsuzluklar, endüstriyel kalite sistemindeki hijyen sorunlarından kaynaklanmaktadır.
Bu nedenle üretimden tüketime risk oluşturabilen her bir parametrenin ürünler bazında ayrı ayrı belirlenip, bu noktaların incelenmesiyle sorunların giderilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.


“Kritik kontrol nokta’larının belirlenmesi riskin azaltılmasını, dolayısıyla da tehlikenin engellenmesini sağlayacaktır. Böylece, olayların teknik ve sosyo-ekonomik boyutlarıyla ele alındığı yeni bir bakış açısı geliştirilmiş ve yaygınlaştırılmıştır.

Güvenli gıda alımı için sürekli artan bir müşteri talebi bulunması, ülkeler tarafından birçok Gıda Güvenliği Standartlarının geliştirilmesine yol açmıştır ve artan sayıda ulusal standartlar karışıklığa neden olmuştur.

Sonuç olarak uluslararası bir uyumluluğa ihtiyaç vardır ve ISO 22000:2005 ile bu ihtiyacı karşılamak hedeflenmektedir.
ISO (International Standart Organisation) tarafından hazırlanan ve 2005 yılı Eylül ayında yayınlanan ISO 22000:2005 standardı, “Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi” olarak yayınlanmış ilk uluslararası standarttır.
Bu standart Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO)’nün ISO/TC 34. teknik komite tarafından, bütün dünyadaki dernekler ve gıda uzmanlarının da bir araya gelmesiyle geliştirilerek, yayınlanmıştır. ISO 22000:2005 standardının, çeşitli ülkeler tarafından yayınlanmış HACCP standardının yerini alabilecek ve Dünya’da ISO 9001 gibi kabul görebilecek bir standart olması öngörülmektedir.
Bu standardı, gıda endüstricilerinin, müşterilerine ve tüketicilerine karşı, gıda güvenliği ilkelerine ne kadar bağlı olduklarını gösterebilmelerini sağlamak amacıyla gıda güvenliğini garanti altına almak için, araç, teknik, süreç kontrol ve düzenleyici gereklilikleri, bir yönetim sistemi çatısı altında bir araya getirmektedir.

Bu yönetim aracı, birinci kademe üreticiden, ürün üreticileri, yem üreticileri, tüm gıda üreticileri, ambalaj malzemesi üreticileri, hammadde veya katkı maddeleri üreticileri, temizlik ve sanitasyon ajanları üreticileri, imalatçılar, depocular ve taşımacılara, toptancılara, perakendecilere ve gıda hizmeti verenlere kadar herkes tarafından kullanılabilen, uluslar arası tanınan bir sistem olmasına ek olarak, baştan başa bütün gıda endüstrisinin kullanabileceği ortak bir dil sağlamaktadır.
Bu standardı uygulamak isteyen firmalar, Codex Alimentarius tarafından prensipleri belirlenmiş bir HACCP sistemi kurarak tüm prosesleri için riskleri tanımlamış olmalıdırlar ve aynı zamanda geçerli İyi Üretim Uygulamaları, varsa sektöre ait yasal gereklilikler ve dokümante edilmiş bir yönetim sistemi (ISO 9001’de olduğu gibi) ve tedarik zinciri içinde etkileşimli iletişim ile de desteklenmelidir. ISO 22000 için aynı zamanda ISO/TS 22004 Kılavuz Standardı hazırlanmıştır.
Gıda güvenliği yönetim sisteminizi, ISO 22000:2005'in gerekliliklerine göre belgelendirmeniz kuruluşunuza aşağıdaki faydaları sağlayacaktır;

Pazarda güven kazanma Uluslararası ilişkilerde artış Rekabet gücü kazanma Uluslararası pazarlara girişte ilk gereksinimi sağlama,
tüm dünyada ticaret kolaylığının sağlanması Ürün ve hizmet kalitesinde ölçülebilir düzelme.

 Standart dışı üretimde azalma, dolayısıyla ürün geri dönüşlerinin ortadan kalkması ve imaj korunması
Üretim ve işlemlerde disiplin oluşturma
Yönetim etkinliğini artırma
Kalite kültürüne sahip olma ve geliştirme
Daha etkin karar mekanizması oluşturmak için veri toplama ve kontrol
Tüm çalışanların ortam sorumluluğu sağlanarak etkin bir oto-kontrol sisteminin uygulanmasının sağlanması
Etkin zaman yönetimi
Tüketiciyi bilinçlendirme
Etkin stok kontrolü ve veri sağlama
Etkin müşteri hizmeti
Tedarik zincirinde iyi bir yer edinme/güven oluşturma
Ürün yaklaşımı yerine sistem yaklaşımı
Kaynak optimizasyonu (dahili ve gıda zinciri boyunca)
Daha iyi planlanma, daha az üretim sonrası doğrulama İyileştirilmiş dokümantasyon
Ön şartlı programların sistematik yönetiminin sağlanması
Artan teknik yeterlilik sağlanması Gıda güvenliği unsurları hakkında tedarikçiler ve müşteriler, denetleyiciler ve diğer ilgili taraflar ile dinamik iletişim Gıda güvenliği tehlikelerinin tanımlanması ve kontrol önlemlerinin uygulanması için sistematik ve önleyici bir yaklaşım sağlanması
Yükümlülüklerini bilen ciddi ve profesyonel bir organizasyon oluşturulması
Ürün güvenliğine olan güvenin artması Proses kontrolün dokümanlarla kanıtlanmasına olanak vermesi
Spesifikasyon ve yasal mevzuatla uyum içinde olduğunuzun kanıtlaması

Gıda güvenliği bugüne kadar yüksek bir profile hiç sahip olmadı. Gıda tedarik zinciri boyunca, gıda ürünlerine karışan her şeyin garanti altına alınmasını sağlama ihtiyacı, sıkı kılavuzlarla çalışmaktan ve standartların bu sektörde faaliyet göstermek için şart hale gelmesinden dolayıdır.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, gıda sektöründeki firmalar ve bu sektöre hizmet veren tedarikçiler için gıda güvenliğini garanti altına aldıklarını gösterme olanağı sağlayan genel bir standarttır.